Jak si chránit svá stáda?

Neexistuje univerzální řešení, které bude vyhovovat všem farmářům, ale lze vypracovat velmi účinnou kombinaci opatření individuálně. Zde popisujeme nejčastější a nejúčinnější způsoby prevence před útoky šelem.

MOBILNÍ ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Elektrický ohradník je jedním z nejoblíbenějších a nejúčinnějších ochranných opatření proti velkým šelmám.

Více

PASTEVECKÝ PES

Pastevečtí psi jsou časem prověření strážci stád a v oblastech s výskytem vlků se stále využívají.

Více

PEVNÝ OHRADNÍK

Pevné ohrady se běžně používají k vymezení pastvin, kde jsou zvířata po většinu pastevní sezóny.

Více

Příklady z praxe / Zkušenosti farmářů

Představujeme chovatele hospodářských zvířat, kteří využívají preventivních opatření, aby ochránili svá stáda před útoky vlků.

FARMA ZVÍŘAT ABERTAMY

 • 3000 ovcí
 • Pastva na otevřených pastvinách
 • Pastevčtí psi, bača, košáry ze síťových ohradníků
Více

PASTEVECKÝ PES V LUŽICKÝCH HORÁCH

 • 70 ovcí
 • Pastva v pevných ohradách
 • Pastevčští psi, bača, košáry ze síťových ohradníků
Více

OCHRANA OVCÍ POD TROSKAMI

 • 120 ovcí
 • Pastva v mobilních lankových ohradnících
 • Pastevecký pes
Více

Podpora prevence

V letošním roce poskytuje stát finanční podporu chovatelům na preventivní opatření proti útokům velkých šelem prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Bohužel získání této podpory je nesrovnatelně administrativně náročnější než v případě zemědělských dotací nebo Programu péče o krajinu, na které jsou chovatele zvyklí.

Co je možné z OPŽP popořit?

Lze podpořit realizaci širokého spektra opatření, která slouží k preventivní ochraně hospodářských zvířat nebo včelstev před útoky velkých šelem, a to ze 100 % způsobilých výdajů. AOPK ČR připravila ceník nákladů obvyklých opatření (NOO), který určuje maximální ceny vybraných opatření. V odůvodněných případech je možné podpořit opatření až do výše 150% NOO. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a včetně nákladů na instalaci.

Mobilní síťové ohradníky60 Kč/bm
Elektrický ohradník pevný (cena za běžný metr použitého vodiče včetně izolátorů, sloupků nebo kůlů a brány)15 Kč/bm
Elektrický ohradník mobilní (cena za běžný metr použitého vodiče včetně izolátorů, sloupků a brány)12 Kč/bm
Zdroj impulzů včetně příslušenství12 500 Kč
SMS alarm11 800 Kč
Fotopast6000 Kč
Pevná ohrada320 Kč/bm/td>
Košár (z pevných panelů, například ovčí plotové díly)750 Kč/bm
Fladrový (zradidlový) ohradník10 Kč/bm
Pořízení psa pasteveckého/vycvičeného ovčáckého plemene k ochraně hospodářských zvířat (vč. nákladů na výchovu do doby upotřebitelnosti)65 000 Kč
Příspěvek na veterinární péči o psa pasteveckého/ovčáckého plemene3000 Kč/rok

Lze však podpořit i další položky související s elektrickým ohradníkem, které nejsou v ceníku NOO uvedeny, např. baterie, solární panely, krabice na zdroj, či náklady související s výchovou pasteveckého psa (náklady na cestu pro psa do pracovního chovu do zahraničí, GPS obojek) a vzdělávací materiály (např. cedule upozorňující na přítomnost pasteveckých psů v ohradě).

Limity OPŽP

Více informací o aktuálně vyhlášených výzvách

139. výzva - otevřená do 2. 11. 2020 (v rámci podpory de minimis, max. výše dotace 20.000 EUR)110. výzva - otevřená do 4.1.2021 (notifikovaná výzva, bez horního limitu podpory)Více informací od AOPK ČR také na webu Návrat vlků.

Hnutí DUHA Olomouc má zkušenosti s přípravou a realizací individuálních i společných projektů OPŽP zaměřených na preventivní opatření. Pokud máte zájem o konzultaci možných opatření nebo kompletní přípravu a administraci projektu, kontaktujte nás na info@ochranaovci.cz.

Co dělat při napadení?

V případě, že jsou hospodářská zvířata napadena vlkem, rysem nebo medvědem, kteří patří mezi zvláště chráněné druhy, mají chovatelé nárok na náhradu za škody od státu. Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů určuje jmenovitý seznam těchto živočichů a stanoví podmínky, kdy stát proplatí škody těmito chráněnými živočichy. Způsob výpočtu výše škody je uveden ve vyhlášce č. 360/2000 Sb.

Jaké škody stát může hradit?

Zákon pamatuje i na případnou škodu na zdraví a životě člověka nebo na škodu na uzavřených objektech (například ohradách nebo plotech) a movitých věcech v nich umístěných.

Podmínkou však je, že v době vzniku škody byla hospodářská zvířata v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku anebo pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa.

Jak postupovat v případě napadení stáda?

1. Kontaktujte orgán ochrany přírody a krajiny

Je v zájmu poškozeného ohlásit událost co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin, místně příslušnému orgánu ochrany přírody, aby došlo co nejrychleji k ohledání místa a aby mohly být zdokumentovány případné stopy a pobytové znaky šelem. Místně příslušným orgánem je Správa chráněné krajinné oblasti nebo národního parku a mimo velkoplošná chráněná území odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností. Ve dnech pracovního klidu je možné využít pohotovostní linky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

2. Zajistěte pobytové znaky šelmy

3. Kontaktujte veterináře

K podání žádosti o náhradu škody je třeba také potvrzení veterinárního lékaře o příčině úhynu zvířete. Není nezbytně nutné, aby veterinární lékař provedl ohledání na místě. Příčinu úhynu může potvrdit z fotodokumentace a/nebo protokolu o šetření, který provedl orgán ochrany přírody.

4. Podejte žádost o náhradu škody

Žádost o náhradu škody se podává ke krajskému úřadu. Tu je třeba podat do 10 dnů od dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od vzniku škody. V žádosti o náhradu je třeba uvést:

5. K žádosti dále přiložte:

 • potvrzení veterinárního lékaře o příčině úhynu zvířete
 • doklad, že jste vlastníkem zvířat (výpis z evidence a/nebo čestné prohlášení)
 • Výše náhrady

  Stanovení výše náhrady určuje vyhláška 360/2000 Sb., a jedná se o cenu obvyklou, tedy cenu, které by bylo dosaženo při prodeji takového zvířete, včelstva nebo zařízení. Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod byl Svazem chovatelů ovcí a koz sestaven ceník jednotlivých kategorií zvířat. Použití tohoto ceníku doporučilo v rámci společného jednání Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

  KategorieVýše náhrady
  Jehňata a kůzlata
  do 12 měsíců věku
  150 Kč/kg nebo 3500 Kč/ks
  Bahnice a kozy200 Kč/kg nebo 6000 Kč/ks
  Plemenný beran nebo kozel
  „v odchovu“
  300 Kč/kg nebo 10 000 Kč/ks
  Plemenný beran nebo kozel15 000 Kč
  Ovce s mléčnou produkcí
  (prokazatelně dojené ovce)
  19 680 Kč
  Užitkové tele do 10 měsíců věku
  - býček
  24 000 Kč
  Užitkové tele do 10 měsíců věku
  - jalovice
  15 000 Kč

  Vždy však záleží na konkrétním posouzení krajského úřadu. V případě, že vzniklá škoda je vyšší, musí žadatel tuto skutečnost prokázat odborným posudkem.

  V případě, že nejsou o vzniku škody pochybnosti, krajský úřad má povinnost škodu proplatit do 4 měsíců od obdržení žádosti. Není-li škoda nebo její výše prokázána, úřad náhradu škody nezaplatí. V případě, že krajský úřad nepostupuje dle žadatele v souladu se zákonem, může se poškozený domáhat přiznání náhrady škody podle tohoto zákona u soudu, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy příslušný orgán žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody obdržel.

  6. Ohlašte zásah vyšší moci na SZIF

  Aby poškozený chovatel nepřišel v důsledku poklesu počtu chovaných zvířat o dotace vyplácené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), je třeba úhyn zvířat v důsledku přírodních okolností nezaviněných chovatelem ohlásit pomocí formuláře vyšší mocina SZIF.

  O projektu

  Web ochranaovci.cz je určen pro všechny chovatele a další zájemce o problematiku konfliktu mezi velkými šelmami a hospodářskými zvířaty. Jeho autorem je Hnutí DUHA Olomouc a spolupracuje na něm s řadou chovatelů v oblastech výskytu velkých šelem, kteří se rozhodli bránit svá stáda ovcí a dalších hospodářských zvířat v rámci současné legislativy.

  Chceme inspirovat další zájemce, kteří hledají cesty, jak lze dávný konflikt mezi zemědělcem a vlkem řešit v moderní kulturní krajině. Nabízíme proto přehled nejčastějších metod k ochraně stád a podrobnější popis modelových opatření, která chovatelé v Česku i v zahraničí využívají.

  Protože o tématu vlků se často šíří řada dezinformací, cílem webu je především pomoci chovatelům a poskytovat objektivní informace. A to nejen o metodách ochrany, ale i o možnostech financování, správném postupu při vzniku škody, o množství škod v České republice a také o místech, kde vlci nejčastěji útočí.

  Pokud byste měli zájem o více informací nebo chtěli představit vlastní způsoby ochrany, napište nám na info@ochranaovci.cz. Budeme rádi web rozvíjet a doplňovat.

  Tento web byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a Nadací EuroNatur.

  Kontakt

  Alena Koutková

  Příprava a administrace projektů OPŽP pro lepší zabezpečení stád.

  E-mail: info@ochranaovci.cz
  Tel. 776 361 735

  Miroslav Kutal

  Konzultace k preventivním opatřením a výskytu šelem

  E-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
  Tel. 728 832 889

  Lenka Štíhlová

  Chovatelka koz a krav na Broumovsku se zkušenostmi s útokem vlků a realizací preventivních opatření

  Tel. 776 642 866

  Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.